[[[["field14","equal_to","Deelnemer 2 toevoegen"]],[["show_fields","field18,field20,field10,field11,field12,field13,field25,field19"]],"and"],[[["field25","equal_to","Deelnemer 3 toevoegen"]],[["show_fields","field30,field31,field32,field33,field34,field35,field29,field28"]],"and"],[[["field35","equal_to","Deelnemer 4 toevoegen"]],[["show_fields","field36,field37,field38,field39,field40,field41,field42,field43"]],"and"],[[["field43","equal_to","Deelnemer 5 toevoegen"]],[["show_fields","field44,field45,field46,field47,field48,field49,field52,field58,field59,field57"]],"and"],[[["field14","equal_to","Geen verdere deelnemers"],["field25","equal_to","Geen verdere deelnemers"],["field35","equal_to","Geen verdere deelnemers"],["field43","equal_to","Geen verdere deelnemers"],["field43","equal_to","Geen verdere deelnemers"]],[["show_fields","field52,field58,field59,field57"]],"or"],[[["field52","equal_to","Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden"]],[["show_fields","field51"]],"and"]]
1 Step 1
Inschrijving Equipe

De deelnemers erkennen dat de DEC Rally een initiatief is van een niet-professionele organisatie en dat er geenszins sprake is van een commerciele activiteit en / of commerciële exploitatie van de Stichting Donderdagavond Eetclub. Om die reden kan de organisatie, Stichting Donderdagavond Eetclub, nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van deelnemers en / of derden.

Team Captain (Deelnemer 1)
Nog een deelnemer toevoegen?
Deelnemer 2
Nog een deelnemer toevoegen?
Deelnemer 3
Nog een deelnemer toevoegen?
Deelnemer 4
Nog een deelnemer toevoegen?
Deelnemer 5
Algemene voorwaarden

De ‘DEC rally’ is een puzzelrit die per auto wordt verreden. Er zijn prijzen voor de mooiste picknick, het mooiste team-tenue, de mooiste auto en de beste antwoorden op de gestelde puzzelvragen. De puzzelrit kent geen enkel tijds- of snelheidscriterium.


DEC Puzzelrit is een initiatief van de Stichting Donderdagavond Eet Club.


1. De organisatie (Rally Commissie, Dagelijks Bestuur en of Stichtingsbestuur) van de DEC Puzzelrit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan personen en/of bezittingen van de deelnemers.

2. Deelnemers aan de DEC Puzzelrit zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (adequate) verzekeringen. Deelnemers wordt derhalve aangeraden een (ongevallen) inzittendenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering naast de wettelijke verplichte WAM- verzekering voor het voertuig af te sluiten.

3. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan de verkeersregels en maximum snelheden en dienen zich te allen tijde verantwoordelijk en voorzichtig te gedragen. Indien de puzzelrit route aanwijzingen zou bevatten die in de praktijk in strijd blijken met de geldende verkeersregels (bijvoorbeeld bij een inrijverbod), dienen de geldende verkeersregels te allen tijden gerespecteerd te worden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen rekening en risico van de deelnemer(s). Tijdens de rit onthouden de chauffeurs zich van zelfsprekend van alcoholconsumptie en/of drugsgebruik en/of het gebruik van medicijnen welke invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs en ontvangst, borrel en diner op de eindlocatie. Lunch dient zelf te worden meegenomen naar de lunchlocatie. Het boeken van de hotelovernachting is voor rekening en risico van de deelnemers zelf.

5. De organisatie van DEC Puzzelrit (Rally Commissie, Stichtings- en Dagelijks Bestuur) behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag. De persoon of personen in kwestie moeten hun deelname aan deze puzzelrit en de daarbij horende activiteiten direct staken, waarna geen recht op restitutie bestaat.

6. De uitslag van de jury van DEC Puzzelrit is bindend en daarover kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.

7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Stichtings- en Dagelijks bestuur.

8. De organisatie kan de puzzelrit annuleren in geval van gewichtige omstandigheden (zoals bij het overlijden van een van de leden en/of deelnemers) of overmacht. De deelnemer zal direct, met opgaaf van redenen, van de annulering op de hoogte worden gesteld. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de Puzzelrit onmogelijk maken zoals: natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onrusten; weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer (bijvoorbeeld bij code oranje en rood van Meteoalarm) en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven; omstandigheden die het de organisator onmogelijk maakt de Puzzelrit op een veilige manier te laten plaatsvinden.


De organisatie van DEC Puzzelrit (Rally Commissie, Stichtings- en Dagelijks Bestuur) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemers voor enige materiële en immateriële schade dan in het geval dat zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan ten hoogste eenmaal het inschrijfgeld.


Iedere aansprakelijkheid van de organisatie van DEC Puzzelrit (Rally Commissie, Stichtings- en Dagelijks Bestuur) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door van de Stichting Donderdagavond Eet Club gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) van het inschrijfgeld.


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right